Duurzaamheid & Energiegids overzicht  

130

Klaar voor versnelling in de uitvoering

In november presenteerde de netbeheerders de nationale uitvoeringsagenda voor de regionale energie-infrastructuur, met een voorstel om fundamenteel anders samen te werken om de uitvoering in de maximale versnelling te krijgen. De afgelopen tijd zijn netbeheerders, bouwbedrijven, het Rijk, provincies, gemeenten, bewoners en consumentenverenigingen en energiebedrijven met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot heldere afspraken over hoe we de versnelling daadwerkelijk waar kunnen maken.  


Vastgoed upgraden en biobased bouwen centraal op vakbeurzen in mei

Van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 mei vinden in de Brabanthallen in Den Bosch weer gelijktijdig de vakbeurzen Renovatie & Transformatie, MONUMENT en HOUTBOUW plaats. Belangrijkste thema’s zijn daar er de verbetering van - al dan niet monumentaal - vastgoed en innovaties in hout, biobased en hybride bouw. Toegang is gratis voor professionals. 


Industrieel modulair bouwen: deeloplossing voor meerdere problemen

Heddes Bouw & Ontwikkeling, bedrijfsonderdeel van Ballast Nedam, werkt samen met Ursem Modulaire Bouwtechnieken en Schouten Techniek aan industrieel geproduceerde, modulaire woningen. De ene keer gaat het om 300 studentenwoningen in Amsterdam, de andere keer om 44 ruime appartementen voor sociale huurders in Schagen. Voor dit laatste project werd, in opdracht van woningcorporatie Wooncompagnie, in november 2023 het gehele complex ‘De Tramhalte’ binnen drie weken op locatie in elkaar gezet.


ROB: Uitvoering energiebeleid vraagt robuuste financiering

Er zijn extra middelen nodig voor gemeenten en provincies voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Dat concludeert het ROB in haar rapport ‘Koersen op klimaat’. De decentrale overheden vragen het kabinet om op basis van dit advies snel een besluit te nemen over bekostiging van het energiebeleid.


Extra impuls voor duurzame innovaties in de industrie

Op 1 mei 2024 opent een vernieuwde subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van innovaties die de CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie helpen verminderen. Er is meer geld beschikbaar, bedrijven krijgen langer de tijd om onderzoek te doen en het aanvraagproces is eenvoudiger. Daarmee biedt de regeling bedrijven meer mogelijkheden om duurzame technologieën te onderzoeken voor ze hierin investeren.


Maak energie delen mogelijk in nieuwe Energiewet

De VNG vindt dat de Energiewet zoals die nu is voorgelegd, de Europese richtlijnen voor een decentraal energiesysteem met een actieve rol van consument als producent, onvoldoende heeft opgenomen. We willen dat in deze wet ruimte komt voor energie delen.


Triple Solar wint Best Innovation Award met warmtebatterij

Op Green Heating Solutions Amsterdam waren meer dan vijfhonderd innovaties te bewonderen. Maar er kon maar één product de Green Heating Innovation Award winnen. Dit jaar ging die prijs naar de thermische batterij van Triple Solar.


Nieuwe viewer laat zien of dak geschikt is voor zonnepanelen

De nieuwe dataviewer van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) brengt kansrijke daken en parkeerplaatsen voor zonnepanelen in heel Nederland in beeld. De viewer geeft aan of een dak nu al mogelijk geschikt is voor zonnepanelen. Of geschikt te maken is, door bijvoorbeeld het versterken van het dak. Zo kunnen dakeigenaren, installateurs of aanbieders van zonnepanelen eenvoudig kansen voor zonnepanelen op daken zien. 


ING opent in Rotterdam eerste circulaire kantoor

ING heeft haar verbouwde bankkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam heropend. De verbouwing is circulair aangepakt, waarbij zo veel mogelijk gebruik is gemaakt van materialen uit het oude kantoor en andere gerecyclede materialen. Door deze circulaire aanpak is de CO2-voetafdruk van de verbouwing met 64% verminderd.


Zomerhofkwartier wordt nieuwe klimaatbestendige stadwijk

Het nieuwe Zomerhofkwartier (ZOHO) wordt een klimaatbestendige stadswijk met nieuwe woningen en horeca. De wijk maakt een omslag van voornamelijk kantoor- en bedrijvengebied naar een combinatie van wonen en ruimte voor creatieve makers. Duurzaamheid en vergroening zijn het uitgangspunt van de vernieuwing van de wijk.


Gevelbranche wil gelijk speelveld voor levenscyclusanalyses

Ten aanzien van uitgangspunten voor het opstellen van levenscyclusanalyses is er behoefte aan een gelijk speelveld. Dit, in het bijzonder rond kozijnen, ramen en deuren. Alle betrokken brancheorganisaties zijn van mening dat het volgen van de Europese PCR de juiste weg is.


Groen gasproductie stijgt in 2023 met 22%

Het volume van geproduceerd groen gas in 2023 bedraagt 280.200.000 m³. Dat staat gelijk aan 0,28 BCM en betekent een groei van 22% ten opzichte van 2022. Dat hebben de Nederlandse netbeheerders bekend gemaakt. De groei is mede te danken aan verschillende nieuwe groen gasinvoeders die de Nederlandse markt hebben betreden. Het Platform Groen Gas is content met dit nieuws aangezien de groei van groen gas in 2022 4% bedroeg.


Zero-emission building (ZEB) voor nieuwbouw vanaf 2030 de nieuwe norm

De Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement (EP) hebben een voorlopig akkoord bereikt over de herziene energieprestatie voor gebouwen (EPBD). Een ruime meerderheid van de lidstaten, waaronder Nederland, heeft daarmee ingestemd. Het EP heeft dinsdag ingestemd met de richtlijn. Het kabinet is tevreden met de uitkomst, omdat de belangrijkste wensen zijn ingewilligd. Er is voldoende flexibiliteit om de aanpak per land vorm te geven. De richtlijn sluit goed aan bij het staand en voorgenomen beleid van Nederland voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.


Kabinet aan de slag met nationale aanpak funderingsproblematiek

De aanpak van funderingsproblematiek is een urgent vraagstuk dat vanuit het Rijk inzet vraagt van meerdere departementen, zo onderstreept het advies dat de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) gaf in opdracht van het kabinet. De ministeries van BZK, I&W, LNV, EZK, OCW en Financiën zullen de komende tijd een nationale aanpak uitwerken. Dat gebeurt samen met medeoverheden en private partijen.


Eerste 100% waterstofketel voor de utiliteitsmarkt in bedrijf

Kantoorpand verwarmd door groene waterstof-, hybride warmtepomp en groen propaan   De vestiging van Hollander Techniek, technisch dienstverlener binnen de utiliteit, retail en industrie, in Apeldoorn, wordt sinds kort op unieke duurzame wijze verwarmd met de eerste 100% waterstofketel voor de utiliteitsmarkt. Niet eerder werd in Nederland een gebouw verwarmd op groene waterstof. Het hoofdkantoor van Hollander Techniek uit 1998 met een totale oppervlakte van 5.500 m² biedt ruimte aan 400 werknemers. De verwarming via waterstof is bedoeld als pilotproject voor de toepassing van waterstof in grotere gebouwen en heeft een duur van minimaal 2 jaar.


Noord en Zuid komen bij elkaar in Maasdeltatunnel

Demissionair minister Mark Harbers was op 7 maart aanwezig in het laatst gebouwde stukje Maasdeltatunnel, onderdeel van de Blankenburgverbinding. De twee tunneldelen die in november werden afgezonken, zijn nu bij elkaar gebracht tot één tunnel.


Realtime Interface bekrachtigd door netbeheerders als nationale standaard

De Realtime Interface (RTI) specificatie is definitief. Met de RTI zorgen netbeheerders en grotere invoeders ervoor dat het elektriciteitsnet op een veilige manier beter benut kan worden, doordat de RTI hen in staat stelt om te communiceren over toegestane vermogensstromen op het overdrachtspunt.


Duurzame transformatie van voormalig postsorteercentrum in Zwolle

In het hart van Zwolle ondergaat het voormalige postsorteercentrum een indrukwekkende transformatie. Het pand was toe aan grootschalige renovatie en verduurzaming. Het doel: realisatie van ‘The City Post’. Het meest duurzame, high-end, multi tenant gebouw van de regio.


Concreet stappenplan helpt gemeenten en woningcorporaties bij hitteaanpak

Hitte wordt een steeds groter probleem in onze gebouwde omgeving. Langere hitteperiodes zorgen ervoor dat woningen opwarmen en ‘s nachts niet genoeg kunnen afkoelen. Daarom heeft een consortium van TAUW, de Hogeschool van Amsterdam, RHDHV, Sweco en het RIVM de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar hitte in de woning. Het resultaat is een interactieve handreiking over hitte in bestaande woningen.


Voortgang woningbouw

Om jaarlijks 100.000 woningen te realiseren moet de uitvoering van de woningbouw sneller en efficiënter en is miljardensteun van het rijk nodig. VNG heeft samen met 11 andere partijen, waaronder provincies, corporaties en bouwers, de Uitvoeringsagenda Wonen ondertekend. Politieke partijen wordt gevraagd deze krachtig te ondersteunen.


Energienet ook in 2023 99,99 procent betrouwbaar

Het Nederlandse energienet hoort tot één van de betrouwbaarste van Europa. In 2023 hadden huishoudens en zakelijke gebruikers gemiddeld 21,8 minuten geen stroom en gemiddeld 97 seconden geen gas door storingen. Hiermee komt de betrouwbaarheid van de elektriciteits- en gasnetten neer op ruim 99,99 procent.


Klimaatverandering en de Nederlandse woningmarkt

Economen van ING, Rabobank en ABN AMRO hebben onderzocht hoe klimaatverandering de huizenmarkt beïnvloedt via drie beïnvloedingskanalen: fysieke klimaatrisico's, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. De inzichten en aanbevelingen zijn relevant voor de overgang naar een CO2-neutrale en klimaatbestendige (koop)woningvoorraad.


Delftse onderzoekers zetten volgende stap naar superbatterijen

Delftse onderzoekers ontwikkelen batterijen die sneller kunnen opladen, stabielere opslag bieden en van duurzame materialen worden gemaakt die goed beschikbaar zijn. Hiermee bieden ze een goedkoper alternatief voor lithium-ion batterijen die bestaan uit zeldzame materialen en een hoge CO2 -footprint hebben.


Nieuwbouwwoningen kunnen de biodiversiteit in een gebied aanjagen

Nieuwbouwwoningen kunnen de biodiversiteit in een gebied aanjagen. Deze conclusie trekt Heijmans uit de eerste resultaten van een langer lopende monitoringstudie die ecologen van het bouwbedrijf hebben uitgevoerd in de nieuwe woonwijk Parijsch in Culemborg. Voor het eerst is op deze schaal de functionaliteit van natuurinclusieve maatregelen onderzocht in een Heijmans nieuwbouwwijk. 


Agenda Natuurinclusief 2.0 is vliegwiel voor complex thema

Gemeenten herkennen de benodigde transities in de agenda die de koers uitzet naar een natuurinclusieve samenleving. De Agenda Natuurinclusief 2.0 kan hierbij dienen als vliegwiel en heeft een belangrijke aanjaagfunctie om deze transities verder vorm te geven met alle betrokken partijen. De Agenda Natuurinclusief 2.0 is opgesteld door Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO), als vertegenwoordiger van het Collectief Natuurinclusief. NiNo is een collectief van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, overheden en inwoners.


Groennorm voor bescherming tegen hitte

Om de vergroening van steden te versnellen is een groennorm nuttig. Natuur & Milieu heeft een rapport overhandigd aan demissionair ministers De Jonge en Van der Wal waarin een mogelijke groennorm wordt verkend.


IJskoud wint NVKL Koeltrofee 2024

De NVKL Koeltrofee 2024 is uitgereikt aan IJskoud. Het koeltechnische bedrijf ontving vanmiddag de wisseltrofee uit handen van voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis onder toeziend oog van een deskundige jury en bezoekers op de VSK-beurs in Utrecht.


Evaluatie over veiligstellen Nelson Mandelabrug

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, stelt een aantal verbetermaatregelen voor naar aanleiding van een onafhankelijk adviesrapport over de sluiting en het veiligstellen van de Nelson Mandelabrug in december 2022 - januari 2023. De informatievoorziening verbeteren en extra investeren in onderhoudsmanagement moeten risico's bij bijvoorbeeld gemeentelijke kunstwerken, infrastructuur en vastgoed eerder in beeld brengen.


Netcapaciteit beter benut via flexibel groepscontract voor bedrijven Amsterdamse havengebied

De Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) en Liander hebben in samenwerking met Port of Amsterdam een oplossing ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt om als groep bedrijven gezamenlijk flexibel met de ruimte op het elektriciteitsnet om te gaan. Dankzij het flexibele groepscontract in combinatie met de samenwerking in het Amsterdamse havengebied ontstaan meer mogelijkheden voor bedrijven in de haven omdat het bestaande elektriciteitsnet beter kan worden benut.


Waterstofaggregaat maakt boorproject nabij Natura 2000-gebied mogelijk

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, en aannemer A.Hak hebben in Bergen op Zoom een primeur met een boor op waterstof voor aanleg van een hoogspanningskabel.

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie