Basiskennis Bouwkunde: Bekistingsplaatvloeren, breedplaatvloeren

Basiskennis Bouwkunde, met bekistingsplaatvloeren en breedplaatvloeren wordt hetzelfde vloertype bedoeld 

Omschrijving

Beide termen zeggen iets over de eigenschappen van de elementen, namelijk dat de dunne platen als bekisting dienen en dat de platen breed zijn. De betonnen platen zijn voorzien van zogenaamde tralieliggers die worden gebruikt om wapening, leidingen en kanalen aan te fixeren. De platen zijn over het algemeen voorgespannen en vormen met de gestorte betonlaag, na voldoende uitharding op een onderstempeling, een monoliete vrijdragende constructievloer.

Meteen een product vinden? >> Breedplaatvloeren op NBD-Online

 

Kenmerken

 • Dunne en brede elementen;
 • Onderstempeling nodig;
 • Goede combinatie mogelijk met betonkernactivering.

Referentienummers


Samenstelling

Systeemopbouw van bekistingsplaatvloeren/breedplaatvloeren

Breedplaatvloeren worden gevormd door relatief dunne (dikte 50 tot 100 mm) geprefabriceerde betonplaten, voorzien van tralieliggerwapening. In het werk wordt op deze betonplaten een laag gewapend beton tot de vereiste constructiedikte aangebracht. Daarvoor moet de vloer ondersteund worden tot de beton de minimaal vereiste druksterkte heeft.

Principe-opbouw van een bekistingsplaatvloer

Een bekistingplaatvloer is als volgt opgebouwd:

 • Betonmortel;
 • Geprefabriceerde betonplaat;
 • Tralieliggers-wapening.
Voorgespannen breedplaatvloer

Voorgespannen breedplaatvloeren zijn plaatvloeren waarin voorgespannen staal is gebruikt. Dat staal wordt in uitgerekte toestand in de beton ingestort. Na uitharding van de beton en loskoppeling van de stangen ontstaan in het betonnen element drukspanningen, omdat het staal naar de ongerekte toestand terug wil keren. Als de belasting dan een trekspanning veroorzaakt, wat beton zelf niet zo goed verdraagt, wordt die door de al aanwezige drukspanning vereffend. Daarmee kan dus slanker gedimensioneerd worden of grotere overspanningen bereikt worden.

 

Bollenvloer, bollenplaatvloer

Op de plekken in de bekistingsplaatvloer die geen constructieve betekenis hebben, kan de beton worden vervangen door holle met lucht gevulde kunststof bollen of dozen. Een dergelijke vloer met bollen wordt ook wel een bollenvloer of bollenplaatvloer genoemd. De bollen of dozen worden vooraf in de fabriek aangebracht.

De principe-opbouw van een bollenvloer

De bollenplaatvloer wordt als volgt opgebouwd:

 • Betonmortel;
 • Geprefabriceerde betonplaat;
 • Kunststof bollen of dozen;
 • Tralieliggers + wapening.

 


Vorm en afmeting

Afmetingen van bekistingsplaatvloeren/breedplaatvloeren

 • Breedte:
  • Standaard: 2.400, 2.500, 3.000 mm;
  • Passtukken: minimaal 300 mm;
 • Lengte: 10 - 12 meter, maximaal 13 meter;
 • Dikte:
  • Standaard: 50, 60 mm;
  • Opties: 70, 80, 90, 100 mm.

Prestaties

Waar moet een breedplaatvloer aan voldoen?

Ga er maar aanstaan, als bekistingsplaatvloer, om aan alle eisen te voldoen. Je zou er moe van worden. Sterker nog, de zoektocht alleen al naar alle benodigde eigenschappen en normen die erop losgelaten moeten worden is al een hels karwei. In het artikel Prestaties van constructievloeren, systeemvloeren vatten we het uitgebreid doch beknopt voor je samen, met relevante links naar normen en voorschiften.


Toepassing

Functionele bruikbaarheid van bekistingsplaatvloeren/breedplaatvloeren

Breedplaatvloeren worden in de woningbouw en in de utiliteitsbouw toegepast voornamelijk als verdiepingsvloer. Ze zijn minder geschikt voor hulpvloeren en bordessen.

Bij bollenplaatvloeren moet men van te voren al nagaan of flexibele indeelbaarheid een rol gaat spelen in de toekomst. Doordat niet overal beton zit, zijn toekomstige wijzigingen in het belastingspatroon namelijk niet vanzelfsprekend.

Een product vinden? >> Breedplaatvloeren op NBD-Online
Alternatieve toepassingen

Vanwege de grote vrijheid om leidingen en kanalen te verwerken, is een bekistingsplaatvloer goed te combineren met lage temperatuurverwarming als betonkernactivering.

Economische bruikbaarheid van bekistingsplaatvloeren/breedplaatvloeren

Naast functionele overwegingen kunnen economische overwegingen bij de keuze voor een vloer worden betrokken. De volgende economische voordelen kunnen bij de keuze van belang zijn:

 • Het beperken van energiekosten: door gebruik te maken van het warmte-accumulerende vermogen van steenachtige vloeren of door speciale uitvoeringen van breedplaatvloeren met een geïntegreerd verwarmingssysteem toe te passen;
 • Het achterwege laten van een plafondafwerking: door het gebruik van vloeren met een vlakke onderzijde en het opbrengen van een pleisterlaag hierop. In de woningbouw worden daarom voor verdiepingsvloeren bijna uitsluitend construcievloeren met een vlakke onderzijde gekozen, zoals een kanaalplaatvloer.

Voorschriften voor bekistingsplaatvloeren/breedplaatvloeren

Het kwaliteitssysteem van de producenten van betonvloeren wordt regelmatig aan de hand van de geldende beoordelingsrichtlijn (NEN-EN-ISO 9001) gecontroleerd. Op grond hiervan worden dan door KOMO-attesten-met-productcertificaten afgegeven.

Geprefabriceerde betonvloeren moeten met een KOMO-attest-met-productcertificaat worden geleverd. De attesten hebben een beperkte geldigheidsduur. Bij het door de fabrikant te overleggen KOMO-attest-met-productcertificaat wordt daarom geadviseerd bij KIWA te informeren of het overgelegde document nog geldig is.

Voor het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit moeten onderzoeksrapporten kunnen worden overgelegd. Een leverancier kan zelf kiezen met welk document hij de prestaties van zijn product aantoont. Een certificatie door een onafhankelijke derde is niet verplicht. Een product moet tenminste voldoen aan het Bouwbesluit om te mogen worden toegepast. Een product mag worden beoordeeld met een bepalingsmethode die afwijkt van het Bouwbesluit maar dan moet wel worden aangetoond dat deze methode even "streng" is.

Ontwerpdetails voor bekistingsplaatvloeren/breedplaatvloeren

Voor het voldoen van een systeemvloer aan de eisen van het Bouwbesluit, ook langdurig, zijn vooral de aansluitdetails en opleggingen van groot belang. Bij vloerleveranciers zijn rapporten met aansluitdetails volgens het Bouwbesluit beschikbaar. De standaardaansluitdetails die aan het Bouwbesluit voldoen zijn in de relevante KOMO-attest-met-productcertificaat vastgesteld.

Bij de opleggingen is de overdracht van de oplegkracht van invloed op de dragende constructie (wanden of balken). Bij kanaalplaatvloeren met een lijnoplegging is de oplegdruk meestal gering. Voor een dragende gemetselde muur kunnen dan minder harde steensoorten worden gebruikt.

In het Bouwbesluit worden zo weinig mogelijk eisen met betrekking tot de woningindeling gesteld. De scheidingswanden kunnen min of meer vrij geplaatst worden. Systeem- of cascobouw kan dan zonder problemen toegepast worden. Om deze vrije indeelbaarheid te kunnen bewerkstelligen, moeten de constructievloeren in staat zijn op willekeurige plaatsen de belasting uit scheidingswanden op te nemen en andere rustende belastingen te dragen. De diverse constructievloeren zijn onderling sterk verschillend wat de mogelijkheden van het willekeurig plaatsen van scheidingswanden betreft.

Onder hulpvloeren en bordessen worden hier onder andere verstaan de tussenvloeren in magazijnen, bordessen in productiehallen, bedieningsvloeren bij machines, industriële installaties e.d. geprefabriceerde elementen van beton, cellenbeton of keramisch materiaal worden de sparingen (volgens opgave) fabrieksmatig aangebracht.


Verwerking en montage

Transport van bekistingsplaatvloeren/breedplaatvloeren

De grondstoffen en geprefabriceerde elementen worden per vrachtauto aangevoerd. Voor transport op de bouwplaats wordt, voor de grote geprefabriceerde elementen, speciaal hefgereedschap door de fabrikant ter beschikking gesteld.

Opslag van bekistingsplaatvloeren/breedplaatvloeren

De geprefabriceerde elementen moeten horizontaal, voldoende ondersteund, op de door de fabrikant aangegeven wijze worden opgeslagen.

Voorbereiding van bekistingsplaatvloeren/breedplaatvloeren

In het algemeen bestaat de voorbereiding uit het uitzetten van de maatvoering, het stellen van de bekisting, het voorbereiden van de opleggingen en het plaatsen van de eventueel benodigde tijdelijke ondersteuningen.

Voor breedplaatvloeren in het bijzonder moeten stempels geplaatst worden, die de vloer ondersteunen tijdens de uitharding van de beton. De constructeur kan aangeven wanneer eventueel al een gedeelte van de stempels weggehaald kan worden. Ook moet men met de volgende verdiepingsvloer er rekening mee houden dat de onderliggende vloer voldoende is uitgehard om de puntbelasting van de stempels te kunnen dragen.


Referenties

Geraadpleegde literatuur
Wet- en regelgeving

Bouwbesluit 2012

Modelbouwverordening

Normen en praktijkrichtlijnen

Europese normen van het Comité Européen de Normalisation (CEN) en de International Organization for Standardization (ISO):

NEN-EN 2

Brandklassen

(NEN-EN 206) = NEN 8005

(Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit)

NEN-EN 1363-1

Bepaling van de brandwerendheid - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 1363-2

Bepaling van de brandwerendheid - Deel 2: Alternatieve en aanvullende procedures

NEN-EN 1365-2

Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 2: Vloeren en daken

NEN-EN 1365-3

Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 3: Liggers

NEN-EN 1365-4

Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 4: Kolommen

NEN-EN 1365-5

Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 5: Balkons en galerijen

NEN-EN 1990

Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN 1992-1-1 

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-1

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-2

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-1  

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-2

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-1-1

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk

NEN-EN 13501-1Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

NEN-ISO 140

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen

NEN-EN-ISO 140

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen

NEN-EN-ISO 10211

Koude-bruggen in gebouwen - Warmtestromen en oppervlakte-temperaturen - Gedetailleerde berekeningen

NEN-EN-ISO 13786

Thermische eigenschappen van bouwcomponenten - Dynamische thermische eigenschappen – Berekeningsmethoden

NEN-EN-ISO 13790

Energieprestatie van gebouwen - Berekening van het energiegebruik voor verwarming en koeling

 

Normen van NEN:

NTA 8800

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

NEN 1070

Geluidwering in gebouwen - Specificatie en beoordeling van de kwaliteit

NEN 1775

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren

NEN 2686

Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode

NEN 2690

Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning

NEN 2741

In het werk vervaardigde vloeren - Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden dekvloeren

NEN 2778

Vochtwering in gebouwen

NEN 2886

Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen - Steenachtige draagconstructies

NEN 3682

Maatcontrole in de bouw - Algemene regels en aanwijzingen

NEN 5077

Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd

NEN 6000

Modulaire coördinatie voor gebouwen - Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen

NEN 6064

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen

NEN 6068

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten

NEN 6069

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten

NEN 6090

Bepaling van vuurbelasting

NEN 7120

Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode

NEN 8005

Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit

NVN 6725

Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd beton

 

Beoordelingsrichtlijnen en specificaties

NPR 5070          Geluidswering in woongebouwen - Voorbeelden van wanden en vloeren in steenachtige draagconstructies

 

 

Klik hier om terug te gaan naar de themapagina Vloeren