Meer weten over dit product?

Stel een vraag of vraag documentatie aan:
 • CAD-bestanden, BIM-objecten en bestekteksten
 • Brochures en uitvoeringsvoorschriften
 • Projectondersteuning waar nodig

Omschrijving

De gedachte achter de kanaalplaatvloer is heel simpel: hoe minder materiaal, hoe minder zwaar. En de doordachte verdeling van de kanalen zorgt ervoor dat ze daarmee niet aan sterkte inleveren. Hierdoor worden kanaalplaatvloeren vaak toegepast, zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw. Daarbij hebben ze als bijkomend voordeel dat de elementen niet onderstempeld hoeven te worden.

Meteen een product vinden? >> Kanaalplaatvloeren op NBD-Online

 

Kenmerken

 • Lichte betonvloer;
 • Grote overspanningen;
 • Geen onderstempeling nodig;
 • Druklaag benodigd;
 • Ook met isolatie als begane grondvloer.

Referentienummers

Samenstelling

Systeemopbouw van kanaalplaatvloeren

Kanaalplaatvloeren worden gevormd door geprefabriceerde betonnen platen met een standaardbreedte van 1.200 mm en een dikte tot 400 mm. Ter besparing van gewicht zijn in de lengte holle kanalen opgenomen. De platen worden in het werk tegen elkaar gelegd en de langsvoegen worden afgestort. Met de plaatdikte wordt direct de constructieve dikte bereikt.

Ongeïsoleerde kanaalplaatvloer

Een ongeïsoleerde kanaalplaatvloer van beton wordt als volgt opgebouwd:

 • Voegmortel;
 • Geprefabriceerde betonplaten;
 • Druklaag en eventuele vloerafwerking.

Geïsoleerde kanaalplaatvloer

Een geïsoleerde kanaalplaatvloer van beton wordt als volgt opgebouwd:

 • Voegmortel;
 • Geprefabriceerde betonplaten voorzien van isolatieschuim;
 • Druklaag en eventuele vloerafwerking.
Kanaalplaatvloeren van cellenbeton

Bij kanaalplaatvloeren van cellenbeton worden de platen naast elkaar gelegd. De voegen kunnen met  voegvulling gevuld worden. Deze lichtgewicht platen zijn bij uitstek geschikt voor dakvloeren.

De principe-opbouw van een kanaalplaatvloer van cellenbeton:

 • Eventuele voegvulling;
 • Geprefabriceerde betonplaat van cellenbeton;
 • Eventuele druklaag of vloerafwerking.
Het gootmodel

Om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en veranderende eisen worden er in woningbouw zg. flexibele vloersytemen toegepast. Woningen aantrekkelijker maken door een flexibele indeelbaarheid aan te bieden, past ook meer bij de huidige tijdsgeest.

Voor het gootmodel is een kanaalplaatvloer doorontwikkeld met extra sleuven of leidingzones die plaats bieden aan leidingen. Deze sleuven worden later gevuld en afgedekt met een demontabele beplating of een traditionele dekvloer. De gebruikersmogelijkheden van deze vloeren worden bepaald door het aantal en de plaats van de sleuven. Leidingen met grote diameters kunnen elkaar niet kruisen.  

Voorgespannen kanaalplaatvloer

Voorgespannen kanaalplaatvloeren zijn kanaalplaatvloeren waarin voorgespannen staal is gebruikt. Dat staal wordt in uitgerekte toestand in de beton ingestort. Na uitharding van de beton en loskoppeling van de stangen ontstaan in het betonnen element drukspanningen, omdat het staal naar de ongerekte toestand terug wil keren. Als de belasting dan een trekspanning veroorzaakt, wat beton zelf niet zo goed verdraagt, wordt die door de al aanwezige drukspanning vereffend. Daarmee kan dus slanker gedimensioneerd worden of grotere overspanningen bereikt worden.

 

Vorm en afmeting

Afmetingen van kanaalplaatvloeren

 • Lengte: 3 - 22 meter (de langste overspanning is met voorgespannen elementen mogelijk)
 • Breedte:
  • Standaard: 1.200 mm;
  • Passtukken: 300, 600 of 900 mm.
 • Dikte: 120 - 400 mm.

Prestaties

Waar moet een kanaalplaatvloer aan voldoen?

Ga er maar aanstaan, als kanaalplaatvloer, om aan alle eisen te voldoen. Je zou er moe van worden. Sterker nog, de zoektocht alleen al naar alle benodigde eigenschappen en normen die erop losgelaten moeten worden is al een hels karwei. In het artikel Prestaties van constructievloeren, systeemvloeren vatten we het uitgebreid doch beknopt voor je samen, met relevante links naar normen en voorschiften.

Toepassing

Functionele bruikbaarheid van kanaalplaatvloeren

Kanaalplaatvloeren worden in de woningbouw en in de utiliteitsbouw toegepast als begane grondvloer en als verdiepingsvloer. Ze kunnen eventueel ook worden toegepast als hulpvloeren en bordessen.

Een product vinden? >> Kanaalplaatvloeren op NBD-Online

Economische bruikbaarheid van kanaalplaatvloeren

Naast functionele overwegingen kunnen economische overwegingen bij de keuze voor een vloer worden betrokken. De volgende economische voordelen kunnen bij de keuze van belang zijn:

 • Korte bouwtijden: door het gebruik van kant en klare vloertypen zonder afwerking;
 • Het achterwege laten van een plafondafwerking: door het gebruik van vloeren met een vlakke onderzijde en het opbrengen van een pleisterlaag hierop.

In de woningbouw worden daarom voor verdiepingsvloeren bijna uitsluitend construcievloeren met een vlakke onderzijde gekozen, zoals een kanaalplaatvloer.

Voorschriften voor kanaalplaatvloeren

Het kwaliteitssysteem van de producenten van betonvloeren wordt regelmatig aan de hand van de geldende beoordelingsrichtlijn (NEN-EN-ISO 9001) gecontroleerd. Op grond hiervan worden dan door KOMO-attesten-met-productcertificaten afgegeven.

Geprefabriceerde betonvloeren moeten met een KOMO-attest-met-productcertificaat worden geleverd. De attesten hebben een beperkte geldigheidsduur. Bij het door de fabrikant te overleggen KOMO-attest-met-productcertificaat wordt daarom geadviseerd bij KIWA te informeren of het overgelegde document nog geldig is.

Voor het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit moeten onderzoeksrapporten kunnen worden overgelegd. Een leverancier kan zelf kiezen met welk document hij de prestaties van zijn product aantoont. Een certificatie door een onafhankelijke derde is niet verplicht. Een product moet tenminste voldoen aan het Bouwbesluit om te mogen worden toegepast. Een product mag worden beoordeeld met een bepalingsmethode die afwijkt van het Bouwbesluit maar dan moet wel worden aangetoond dat deze methode even "streng" is.

Ontwerpdetails voor kanaalplaatvloeren

Voor het voldoen van een systeemvloer aan de eisen van het Bouwbesluit, ook langdurig, zijn vooral de aansluitdetails en opleggingen van groot belang. Bij vloerleveranciers zijn rapporten met aansluitdetails volgens het Bouwbesluit beschikbaar. De standaardaansluitdetails die aan het Bouwbesluit voldoen zijn in de relevante KOMO-attest-met-productcertificaat vastgesteld.

Bij de opleggingen is de overdracht van de oplegkracht van invloed op de dragende constructie (wanden of balken). Bij kanaalplaatvloeren met een lijnoplegging is de oplegdruk meestal gering. Voor een dragende gemetselde muur kunnen dan minder harde steensoorten worden gebruikt.

In het Bouwbesluit worden zo weinig mogelijk eisen met betrekking tot de woningindeling gesteld. De scheidingswanden kunnen min of meer vrij geplaatst worden. Systeem- of cascobouw kan dan zonder problemen toegepast worden. Om deze vrije indeelbaarheid te kunnen bewerkstelligen, moeten de constructievloeren in staat zijn op willekeurige plaatsen de belasting uit scheidingswanden op te nemen en andere rustende belastingen te dragen. De diverse constructievloeren zijn onderling sterk verschillend wat de mogelijkheden van het willekeurig plaatsen van scheidingswanden betreft.

Onder hulpvloeren en bordessen worden hier onder andere verstaan de tussenvloeren in magazijnen, bordessen in productiehallen, bedieningsvloeren bij machines, industriële installaties e.d. geprefabriceerde elementen van beton, cellenbeton of keramisch materiaal worden de sparingen (volgens opgave) fabrieksmatig aangebracht.

Verwerking en montage

Transport van kanaalplaatvloeren

De grondstoffen en geprefabriceerde elementen worden per vrachtauto aangevoerd. Voor transport op de bouwplaats wordt, voor de grote geprefabriceerde elementen, speciaal hefgereedschap door de fabrikant ter beschikking gesteld.

Opslag van kanaalplaatvloeren

De geprefabriceerde elementen moeten horizontaal, voldoende ondersteund, op de door de fabrikant aangegeven wijze worden opgeslagen.

Voorbereiding van kanaalplaatvloeren

In het algemeen bestaat de voorbereiding uit het uitzetten van de maatvoering, het stellen van de bekisting, het voorbereiden van de opleggingen en het plaatsen van de eventueel benodigde tijdelijke ondersteuningen.

Afwerking van kanaalplaatvloeren

De druklaag kan monoliet worden afgewerkt en met een slijtvast materiaal worden ingestrooid. In de meeste gevallen zal de kanaalplaatvloer van een aparte vloerafwerking worden voorzien.

Referenties

Geraadpleegde literatuur
Wet- en regelgeving

Bouwbesluit 2012

Modelbouwverordening

Normen en praktijkrichtlijnen

Europese normen van het Comité Européen de Normalisation (CEN) en de International Organization for Standardization (ISO):

NEN-EN 2

Brandklassen

(NEN-EN 206) = NEN 8005

(Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit)

NEN-EN 1363-1

Bepaling van de brandwerendheid - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 1363-2

Bepaling van de brandwerendheid - Deel 2: Alternatieve en aanvullende procedures

NEN-EN 1365-2

Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 2: Vloeren en daken

NEN-EN 1365-3

Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 3: Liggers

NEN-EN 1365-4

Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 4: Kolommen

NEN-EN 1365-5

Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen - Deel 5: Balkons en galerijen

NEN-EN 1990

Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp

NEN-EN 1992-1-1 

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-1

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-2

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1995-1-1  

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1995-1-2

Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NEN-EN 1996-1-1

Eurocode 6 - Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk

NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

NEN-ISO 140

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen

NEN-EN-ISO 140

Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen

NEN-EN-ISO 10211

Koude-bruggen in gebouwen - Warmtestromen en oppervlakte-temperaturen - Gedetailleerde berekeningen

NEN-EN-ISO 13786

Thermische eigenschappen van bouwcomponenten - Dynamische thermische eigenschappen – Berekeningsmethoden

NEN-EN-ISO 13790

Energieprestatie van gebouwen - Berekening van het energiegebruik voor verwarming en koeling

 

Normen van NEN:

NTA 8800

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

NEN 1070

Geluidwering in gebouwen - Specificatie en beoordeling van de kwaliteit

NEN 1775

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren

NEN 2686

Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode

NEN 2690

Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning

NEN 2741

In het werk vervaardigde vloeren - Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden dekvloeren

NEN 2778

Vochtwering in gebouwen

NEN 2886

Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen - Steenachtige draagconstructies

NEN 3682

Maatcontrole in de bouw - Algemene regels en aanwijzingen

NEN 5077

Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd

NEN 6000

Modulaire coördinatie voor gebouwen - Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen

NEN 6064

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen

NEN 6068

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten

NEN 6069

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten

NEN 6090

Bepaling van vuurbelasting

NEN 7120

Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode

NEN 8005

Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit

NVN 6725

Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd beton

 

Beoordelingsrichtlijnen en specificaties

NPR 5070          Geluidswering in woongebouwen - Voorbeelden van wanden en vloeren in steenachtige draagconstructies

 

 

Klik hier om terug te gaan naar de themapagina Vloeren