Renovatie: de eisen volgens het Bouwbesluit

Het huidige Bouwbesluit deelt renovatie in in vier categorieën

Renovatie van onze woonomgeving is sterk afhankelijk van de stemming in ons land. Na de 2e wereldoorlog nam renovatie naast nieuwbouw een sterke plaats in, er moest veel vernieuwd maar ook behouden worden. Met het herstel van emotionele en stedenbouwkundige wonden nam ook de drang tot renovatie af. In de financieel vette jaren die volgden werd de noodzaak van renovatie helemaal niet urgent beleefd. Maar om de energietransitie-doelstellingen te bereiken die voor 2030 c.q. 2050 zijn gesteld, is er momenteel zelfs een ware 'renovatiewoede' losgebarsten.

Bouwregelgeving

Tot 1 april 2012 moesten bouwers bij het verbouwen van een bestaand pand de nieuwbouweisen toepassen. Nu mogen zij voor verbouwingen het niveau hanteren dat ten tijde van de bouw gold, het zogenoemde ‘rechtens verkregen niveau’ (dit is het huidige niveau, vóór de aanpassingen). Als een gebouw wijzigt van bestemming, bijvoorbeeld een kantoorgebouw dat wordt omgetoverd tot wooncomplex, dan gelden de eisen voor de bestaande bouw zoals die in de Woningwet staan.

Het huidige Bouwbesluit deelt renovatie in in vier categorieën:

  1. Renovatie: hieronder wordt verstaan het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk;
  2. Renovatie met vernieuwen of vervangen van isolatielagen;
  3. Ingrijpende renovatie: hiermee wordt het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een bijbehorend bouwwerk, volgens het Besluit omgevingsrecht bijlage II. Bij een ingrijpende renovatie wordt meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil (vastgesteld volgens ISSO 75.1, uitgave juli 2014) wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, en deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft;
  4. Verbouw met aanpassing van het technisch bouwsysteem (installatie): dit betreft een gehele of gedeeltelijke vernieuwing, verandering of vergroting van de installaties met bijbehorende systeemrendementen
EISEN

Thermische isolatie

Luchtvolumestroom

Rendement

Renovatie

Het  huidige niveau, met als ondergrens Rc =  1,3 m2K/W (Bouwbesluit artikel 5.6 lid 1)

Het huidige niveau

Renovatie met vernieuwen of vervangen van isolatielagen

Rc minimaal:

  • Vloer 2,5 m2K/W;
  • Gevel 1,3 m2K/W;
  • Dak 2 m2K/W.

Ramen, deuren, etc: U gemiddeld max. 2,2 W/m2K, of het huidige niveau als dit een betere energieprestatie biedt.

(Bouwbesluit Artikel 5.6, lid 2)

Ingrijpende renovatie

Rc minimaal:

  • Vloer 3,5 m2K/W;
  • Gevel 4,5 m2K/W;
  • Dak 6 m2K/W.

(Bouwbesluit artikel 5.6, lid 3 - tabel 5.1, artikel 5.6, lid 4)

Ramen, deuren, etc.: U gemiddeld max. 1,65 W/m2K

Het huidige niveau

Verbouw met aanpassing van het technisch bouwsysteem (installatie)

Ventilatiesysteem met ventilatorcapaciteit > 5000 m3/h, uitgedrukt in 2,50 W/(dm3/s)

Verwarmingssysteem voor woonfunctie, niet lokaal - 0,71

Verwarmingssysteem overige functies, niet lokaal - 0,65

Lokaal verwarmingssysteem - 0,63

Warmtapwatersysteem - 0,29

Koelsysteem - 0,75

Naslagwerken

Foto: Wikicommons, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0 ]

« Nieuws overzicht