De warmtedoorgangscoëfficiënt van vliesgevels

Berekening volgens NEN-EN-ISO 10077-1 en 2

De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw. Om te voorkomen dat te zwakke bouwdelen in de EPC berekening gecompenseerd kunnen worden door energieverslindende oplossingen, geldt voor gevels in nieuwbouw dat minimaal een warmteweerstand Rc van 4,5 m2K/W moet worden aangehouden (volgens Bouwbesluit tabel 5.1).

Warmtedoorgangscoëfficiënt: U-waarde

Voor transparante geveldelen is de eis lager bijgesteld. Voor alle transparante delen gezamenlijk mag een gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt, de U-waarde, van 1,65 W/m2K worden aangehouden, die moet worden berekend volgens NTA 8800, met een maximum van 2,2 W/(m2/K) per afzonderlijk transparant deel.

Ugl en Ufr

De U-waarde wordt hoofdzakelijk bepaald door de Ugl (voor het glas) en de Ufr (voor het frame). Met HR++ glas zijn Ugl-waarden te behalen tussen 1,1-0,7 W/m2K. Het Ufr loopt nogal uiteen, van 7,6-0,81 W/m2K. Daarbij is als vuistregel aan te nemen, dat hoe hoger de aanzichtbreedte van het profiel is, hoe lager de Ufr uitvalt (bij gelijke inbouwdiepte). Maar om op een zo laag mogelijke U-waarde uit te komen, wordt juist aangeraden om zoveel mogelijk glas te verwerken met zo min mogelijk profielen.

Randaansluitingen

De uiteindelijke gemiddelde Uw-waarde van een vliesgevel wordt niet alleen bepaald door het glas en de profielen. Ook de randaansluitingen doen een duit in het zakje. Hoe die drie componenten zich tot elkaar verhouden is vastgelegd in de NEN-EN-ISO 10077-1 en 2 en komt op het volgende neer:

Uw = Ufr-waarde x Af + Ugl-waarde x Ag + ψ-waarde x Lg

                                              Aw

Met daarin:

Af : het van buiten zichtbare oppervlak aan aluminium

Ag: het zichtbare oppervlak aan glas

ψ-waarde: drukt het warmteverlies uit naar de buitenlucht bij de aansluitingen  (lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt)

Lg: lengte van de glasrandaansluiting

Aw: totale oppervlak van het kozijn

Bronnen: genoemde voorschriften, productinformatie van leveranciers

« Nieuws overzicht