Zie het licht met een daglichtbuis!

Zijn daklichten, daglichtbuizen, dakramen en lichtkoepels vergunningsvrij of niet?

Een kamer met een donkere hoek, een keuken waar altijd het licht aan moet om te zien in welke vinger je snijdt, een inpandige badkamer, een walk-in closet – er zijn veel ruimtes te bedenken die baat zouden kunnen hebben bij wat extra daglicht.

Wanneer het maken van een raam in een gevel vanwege de ligging van de ruimte niet praktisch of zelfs niet mogelijk is, kan daglicht van boven misschien uitkomst bieden. Maar mag dat allemaal zomaar?

Groot gat, klein gat?

Hoe groot het benodigde gat in het dak is, is afhankelijk van de lichtbehoefte en van de gekozen daglichtvoorziening. Een daglichtbuis vergt een kleinere opening dan een dakraam of lichtkoepel, bijvoorbeeld. Een klein gat vergt ook minder bouwkundige aanpassingen dan een groot gat – voor een groot gat in een traditionele gordingenkap of sporenkap bijvoorbeeld moet gekeken worden of er geen gordingen, sporen of spanten in de weg zitten. Als dat wel het geval is, moet er een raveelconstructie gemaakt worden om de krachten van de onderbroken delen op te vangen. Ook bij dakdoorbrekingen in geprefabriceerde dakelementen en platte houten daken moet hiermee rekening gehouden worden.

Van geheel andere orde zijn gaten in platte betonnen daken – die zijn door de gemiddelde klusser niet op een achternamiddag gemaakt. Afhankelijk van het wapeningsverloop in de betonnen dakvloer zullen al dan niet verstevigingsconstructies moeten worden gemaakt. Het is raadzaam hiervoor de bouwtekeningen en in geval van twijfel een constructeur te raadplegen.

Buis, raam, koepel?

Een daglichtbuis is ideaal wanneer geen direct licht nodig is, maar met diffuus licht kan worden volstaan. Met een daglichtbuis kan ook een grote afstand tussen dak en te belichten ruimte worden overbrugd, doordat de daglichtbuis van binnen reflecterend is en daardoor het licht vrijwel ongedempt overbrengt.

Een dakraam, daklicht of lichtkoepel kan alleen geplaatst worden, wanneer de te verlichten ruimte direct onder het (hellende of platte) dak gesitueerd is. Daklichten, lichtstraten en lichtkoepels worden in platte daken verwerkt, dakramen in hellende daken. Daglichtbuizen kunnen zowel in platte als hellende daken worden aangebracht.

Bedienbaar daklicht van Vlakkelichtkoepel.nl
Foto: Bedienbaar daklicht van Vlakkelichtkoepel.nl

Omgevingsvergunning ja/nee

Er is geen omgevingsvergunning nodig voor een daglichtvoorziening in een dak, wanneer:

  • de zijkanten van de dakdoorbreking op tenminste 50 cm uit alle randen van het dakoppervlak geplaatst worden;
  • de hoogte van het dakraam/daklicht/lichtkoepel/daglichtbuis ten opzichte van het dakvlak minder dan 60 cm is;
  • de dakdoorbreking in een achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd dakvlak ligt;
  • of, indien de dakdoorbreking in het voordakvlak of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd dakvlak ligt, wanneer er geen welstandseisen gelden.

Wanneer er wel welstandseisen gelden, mag een dakraam of daglichtbuis in het voordakvlak of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd dakvlak alleen zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd wanneer het niet uitsteekt en aan de andere voorwaarden voldoet.

Voldoet het voorgenomen dakraam/daklicht/daglichtbuis/lichtstraat niet aan deze voorwaarden, dan is altijd een omgevingsvergunning nodig, die u bij de gemeente of het Omgevingsloket kunt aanvragen.

In het geval van monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten kan mogelijk wel zonder omgevingsvergunning een dakraam of daklicht aangebracht worden, maar hiervoor kunt u de gemeente of het digitale Omgevingsloket raadplegen.

Wat nog meer?

Bij het aanbrengen van een dakdoorbreking ten behoeve van daglichtvoorziening moet altijd rekening gehouden worden met het Bouwbesluit. Bij verbouwing gaat het daarbij om het voldoen aan het “rechtens verkregen niveau” hetgeen betekent dat de nieuwe voorziening tenminste moet voldoen aan de eisen zoals die ten tijde van het bouwen van het gebouw bestonden, of indien die waarden hoger/beter zijn, aan de eisen waaraan het gebouw voor de verbouwing voldeed.

Het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek is ook altijd van toepassing, maar overleg vooral vooraf met uw buren om bonje te voorkomen.

Wanneer omgevingsvergunningsvrij gebouwd kan worden, hoeft niet te worden voldaan aan planologische regels uit het bestemmingsplan of eisen van redelijke welstand uit de gemeentelijke welstandsnota. Wanneer u het echter te bont maakt en het uiterlijk van het bouwsel in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand, kan de gemeente op grond van de “excessenregeling” wel optreden.

Beeld er bij

De foto's bij dit artikel zijn geplaatst met dank aan Techcomlight Solatube en Vlakkelichtkoepel.nl. Andere leveranciers van daglichtbuizen zijn Fakro, Jet Bik - Part of Velux Commercial, Lightway en Velux.

« Nieuws overzicht