Agenda Natuurinclusief 2.0 is vliegwiel voor complex thema

Gemeenten herkennen de benodigde transities in de agenda die de koers uitzet naar een natuurinclusieve samenleving. De Agenda Natuurinclusief 2.0 kan hierbij dienen als vliegwiel en heeft een belangrijke aanjaagfunctie om deze transities verder vorm te geven met alle betrokken partijen. De Agenda Natuurinclusief 2.0 is opgesteld door Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO), als vertegenwoordiger van het Collectief Natuurinclusief. NiNo is een collectief van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, overheden en inwoners.

Spanningsveld tussen verschillende opgaven

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet het belang om toe te werken naar een samenleving waarin op alle vlakken rekening wordt gehouden met de natuur. Gemeenten ervaren dagelijks het spanningsveld tussen verschillende opgaven. Deze worden op lokaal niveau goed zichtbaar, bijvoorbeeld bij de isolatieopgave. Daarbij botst natuurbescherming met de doelstelling van de energietransitie.

Werk in samenhang

Gemeenten ervaren dagelijks de complexiteit van dit thema.  Dat maakt het noodzakelijk om de acties uit de Agenda concreter te maken en verder uit te werken of aan te scherpen. Daarbij is van belang dat er samenhang is met al lopende rijksprogramma’s en dat er op een eenduidige manier aan doelen wordt gewerkt.

Sluit gemeenten vroegtijdig aan

Ook adviseert de VNG een gecoördineerde aanpak van het rijk op de voorgestelde beleidswijzigingen vanuit de Agenda. Deze moeten vanuit het rijk via de daarvoor bestemde interbestuurlijke overlegtafels en overheidsstructuren geagendeerd worden. De VNG wil aan de start van deze processen geïnformeerd zijn over beoogde doelstellingen en de benodigde bijdrage van gemeenten.

Bron: VNG
Foto: Creative Commons/G. Lanting

« Overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie